آتش سوزی دستگاه اکستروژن دراسپانیا

آتش سوزی دستگاه اکستروژن دراسپانیا

روزپنجشنبه دوم ژوئن درشهر دوس هرماناس درحدود12کیلومتری مرکز سویا درجنوب غربی اسپانیا دریکی ازخطوط

آلومینیوم پرکاربرد ترین فلز درجهان رو به اتمام است

آلومینیوم پرکاربرد ترین فلز درجهان رو به اتمام است

آلومینیوم پرکاربرد ترین فلز درجهان رو به اتمام است

کاهش و رفع صدای کرکره برقی اتوماتیک

کاهش و رفع صدای کرکره برقی اتوماتیک

کرکره های برقی به هنگام حرکت دارای صدای نرمالی هستند زیرا هنگامی که دو

X
Call Now Button